ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene voorwaarden Kinderfeestjes ‘Bouwen is een feestje’

Typfouten voorbehouden

 

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder feestje, offerte en overeenkomst tussen ‘Bouwen is een feestje’ en hierna te noemen: “klant”.

 

Definities

Aanbieder: ‘Bouwen is een feestje’

Begeleider: de medewerker of vrijwilliger die uit naam van ‘Bouwen is een feestje’ de dienstverlening uitvoert.

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst een dienst afneemt.

Deelnemers: Personen (kinderen) die deelnemen aan de activiteit.

Begeleider: aanwezige persoon 18+ tijdens de activiteit.

 

Overeenkomst

De activiteiten van ‘Bouwen is een feestje’ zijn voor eigen risico. Door middel van ondertekening van de offerte stemt de klant in met dit gegeven.

 

Elke overeenkomst wordt aangegaan als een inspanningsverplichting, te leveren op een bepaalde datum en een bepaalde starttijd en een bepaalde eindtijd. Binnen een groep zal een individuele wens om wel of niet een activiteit mee te doen altijd gerespecteerd worden. Hieraan kan nooit recht op restitutie of anderszins vermindering worden ontleend.

Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

 

Annulering

‘Bouwen is een feestje’ is bevoegd om de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de

overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

 

Activiteiten kunnen tot 1 week voor de geplande datum worden gewijzigd. Het aantal deelnemers kan tot 3 dagen voor de geplande datum worden gewijzigd. Daarna zijn de afspraken met betrekking tot de datum, tijd, locatie en aantal deelnemers bindend.

 

Mocht de begeleider of de klant op de afgesproken datum door overmacht verhinderd zijn, dan wordt er gekeken naar een andere datum.

Indien de klant verhinderd is en een andere datum niet mogelijk is, brengt ‘Bouwen is een feestje’ 10 euro administratiekosten in rekening.

 

Minimum aantal deelnemers

Het minimum aantal deelnemers is 8 personen. Wanneer er een overeenkomst gesloten wordt voor minder deelnemers hanteren wij een minimumbedrag van 90,- euro. *uitgezonderd aanbiedingen. Typfouten voorbehouden.

 

Betaling

Betaling kan contant, via bankoverschrijving of iDeal (Tikkie).

‘Bouwen is een feestje’ heeft het recht om een aanbetaling van 50% te vragen.

 

Aansprakelijkheid

‘Bouwen is een feestje’ is niet aansprakelijk voor materiële of emotionele schade die is ontstaan door het bezoeken van een activiteit of deel te nemen aan een kinderfeestje.

De klant is verantwoordelijk voor het gedrag van de kinderen en spreekt deze ook aan op wangedrag.

 

KvK

Bouwen is een feestje voldoet niet aan de criteria voor een onderneming bij de KvK. Inkomsten worden aangegeven bij de inkomstenbelasting.

 

Verantwoordelijkheid

De klant zorgt zelf voor een geschikte locatie met voldoende werkruimte.

De begeleider is verantwoordelijk voor deugdelijke materialen. De begeleider zal alles doen wat tot zijn mogelijkheden behoort geen schade aan te brengen aan de locatie of materialen van de klant gedurende de activiteit.

Het gebruik van de locatie en materialen van de klant is op eigen risico.

Als de situatie onwerkbaar is voor de begeleider van ‘Bouwen is een feestje’, hebben zij het recht om eerder dan de afgesproken tijd te vertrekken.

Alle materialen zijn eigendom van ‘Bouwen is een feestje’ en mogen niet worden uitgeleend of aan derden worden verhuurd.

 

Vrij bouwen

Tijdens activiteiten georganiseerd door 'Bouwen is een feestje' behouden wij het recht deelnemers te weigeren.

 

Rechten

Aan de in de offerte aangegeven data en tijden kunnen geen rechten worden verleend.

In werkelijkheid kunnen activiteiten en materialen afwijken van de getoonde beelden.

 

Privacy

Bouwen is een feestje bewaart uw gegevens voor administratieve doeleinden.  Bouwen is een feestje behoudt zich het recht u persoonlijke aanbiedingen te sturen tenzij anders aangegeven. Gegevens worden niet gedeeld met derden en u kunt ten alle tijden verzoeken gegevens te verwijderen. Vragen en/of verzoeken m.b.t. privacy: mail naar info@bouweniseenfeestje.nl

 

Dit is een onafhankelijke website die niet wordt geautoriseerd of gesteund door de LEGO Groep.